Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden als PDF om op te slaan.

Algemeen
Op de werkzaamheden van Sticht advocatuur en op alle rechtsverhoudingen met derden zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.

Opdrachten
Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de zelfstandig opererende advocaten
en juristen. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdrachten strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door en namens de advocaten en juristen. Het staat de advocaten en juristen vrij om aanvaarde opdrachten te laten uitvoeren door de door haar aan te wijzen andere advocaten en juristen en de personeelsleden daarvan en wanneer nodig door hulppersonen en derden.

Gegevens en informatie
De advocaat is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien opdrachtgever alle door of namens de advocaat
of jurist gewenste gegevens en informatie heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden Sticht advocatuur onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan de advocaat of jurist verstrekte gegevens en informatie.

Uitvoering
De advocaat
of jurist bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. De advocaat of jurist zal de opgedragen werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. De advocaat of jurist kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

Betaling
Betaling van declaraties van de advocaat
of jurist dienen zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen de termijn, zoals aangegeven op de factuur.

Wanneer niet binnen de termijn wordt betaald is de advocaat gerechtigd, nadat ten minste eenmaal is aangemaand, vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van opdrachtgever en worden berekend naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het staat de advocaat of jurist vrij om terzake van betaling andere concrete afspraken met de opdrachtgever te maken.

Reclames
Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het ter zake gedeclareerde bedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek schriftelijk aan de advocaat te worden kenbaar gemaakt. Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van, de advocaat,
de jurist, de personeelsleden daarvan en de ingeschakelde hulppersonen en derden is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het samenwerkingsverband wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van het samenwerkingverband komt.

De advocaten en juristen zijn slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van derden en hulppersonen indien en voor zover de daaruit voor opdrachtgever voortvloeiende schade op de derde of hulppersoon kan worden verhaald. Opdrachtgever machtigt de advocaat of jurist eventuele aansprakelijkheidsbeperkende voorwaarden namens hem te aanvaarden.


Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart de advocaat,
of jurist tegen alle aanspraken van derden, de door de advocaat, of jurist in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de advocaat.

Toepasselijk recht en forumkeuze
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht of de bevoegde rechter in de woonplaats van de gedaagde opdrachtgever (mits consument), indien deze dit verkiest en deze keuze voordat het geschil aanhangig is gemaakt schriftelijk kenbaar maakt.